Otázky ktoré vás zaujímajú - Praktické rady!

Našimi klientmi sa môžu stať ľudia v dôchodkovom veku, so stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby IV, V a VI. Ak máte záujem o umiestnenie, kontaktujte sociálnu pracovníčku Mgr. Alžbetu Barzovú na e-mailovej adrese: barzova@seniorgarden.sk, alebo na tel.č. 036/ 639 6639

SENIOR GARDEN n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Nie je vlastníctvom žiadnej fyzickej osoby a riadia ju volení zástupcovia miestnej samosprávy a lokálneho cirkevného zboru. Domov dôchodcov nevznikol za účelom tvorby zisku, ale chce poskytovať služby ľuďom, najmä seniorom, ktorí potrebujú konkrétnu pomoc. Od 18.4.2012 je v zmysle § 35 zákona č. 448 /2008 Z.z. o sociálnych službách registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, registrovaný na Úrade Nitrianského samosprávneho kraja v Nitre pod reg. číslom. 242.
  • osobné ošatenie (označené napr. farebnou stužkou )
  • lieky na cca 1 mesiac
  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • preukaz ZŤP (ak je klient vlastníkom)
  • rozhodnutie o stupni odkázanosti na pomoc inej osoby
  • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je klient zbavený spôsobilosti na právne úkony)
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)

Plný názov zariadenia:

Senior Garden n.o.
Kostolná 81/51
935 31 Horná Seč
IČO: 457 330 82
DIČ: 2023049919
IBAN SK9556000000007182437001
č.u. 7182437001/5600 - Prima Banka
Tu budú zodpovedané ďalšie otázky