Cenník služieb - Informácie

Základné sadzby

Výška úhrady za sociálnu službu, ak klient využíva všetky poskytované služby :

-   pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ..................................... 55,- Eur/mesiac

-   stravovanie ......................................................................................................180,- Eur/mesiac

-   ubytovanie .......................................................................................................222,- Eur/mesiac

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva................................. 9,- Eur/mesiac

-  osobné vybavenie................................................................................................ 3,- Eur/mesiac

-  záujmová činnosť.................................................................................................1,- Eur/mesiac

SPOLU.................................................................................................................470,-Eur/mesiac

 

Stravovanie

stravná jednotka pre jedného klienta, na jeden deň pobytu v zariadení je:

• 6,00 €

Celodennú stravu tvorí: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera (druhá večera len pri určitých diagnózach, napr. diabetes atď.)

Ceny za jednotlivé jedlá podávané v priebehu dňa:
raňajky 0,50 €
desiata 0,50 €
obed 2,25 €
olovrant 0,50 €
večera 2,25 €
druhá večera len pri určitých diagnózach 0,50 €

V prípade neodobratej stravy sa vykoná mesačné vyúčtovanie podľa počtu odobratých jedál za príslušný kalendárny mesiac. Strava, ktorá nebude odhlásená s dostatočným predstihom, je účtovaná ako strava odobraná.

 

Ubytovanie

Ubytovanie je poskytované v dvojposteľových izbách. Minimálna plocha na jedného klienta je stanovená zákonnou normou. V našom zariadení majú izby (spolu s vybavením) plochu 16 - 22 metrov štvorcových. Na jedného klienta tak pripadá plocha 8 -11 metrov štvorcových.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1m ² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je stanovená na:

• 0,74 € na deň a klienta za 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti = 7,40 € / deň (v tejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie spoločných priestorov a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, vybavenia spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním).

Výška úhrady za ubytovanie na deň na osobu sa určuje ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m ² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva.

Úhrada za ubytovanie v kalendárnom mesiaci pre klienta sa vyráta ako 30 – násobok výšky úhrady za ubytovanie na deň. Klient platí úhradu za ubytovanie aj počas prerušenia poskytovanej starostlivosti z vážnych dôvodov.

 

Úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a ďalšie činnosti

Za upratovanie sa považuje pravidelné upratovanie obytnej jednotky, príslušenstva, obytnej jednotky a spoločných priestorov. Za pranie sa považuje pranie posteľnej resp. osobnej bielizne a šatstva v zariadení na pranie (práčka resp. sušička). Za žehlenie sa považuje triedenie, ukladanie a žehlenie bielizne a šatstva. Za údržbu odevov sa považuje oprava a úprava osobného šatstva (označenie, zašitie, prišitie gombíkov).

Za ďalšie činnosti sa považuje výdaj stravy a výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschova cenných vecí, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, preprava a požičiavanie pomôcok. Výška úhrady za tieto činnosti je 0,30 € za každý deň pobytu v zariadení.

Úhrada za ďalšie činnosti, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva v kalendárnom mesiaci pre klienta sa vyráta ako 30 – násobok výšky úhrady za ďalšie činnosti, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva na deň. Klient neplatí úhradu za ďalšie činnosti, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva počas prerušenia poskytovanej starostlivosti z vážnych dôvodov.

 

 

Úhradu za poskytované služby klient (resp. jeho zákonný zástupca) uhradí v mesačných platbách za bežný mesiac vždy k 10. dňu príslušného kalendárneho mesiaca prevodom na účet zariadenia.

 

 

Nakupujete cez internet ?!

  • podporte svojim nákupom
    Senior Garden n.o.

    dobromat

    bez toho, aby Vás to stálo
    čo i len 1 cent naviac.


  • Aktuálne oznamy